SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1.       Název soutěže

Mural Bazaly

2.       Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následná realizace velkoformátového streetartového díla – muralu, který promění vzhled opěrné stěny o ploše cca 1000 metrů čtverečních, nacházející se v městském obvodě Slezská Ostrava, konkrétně na pozemcích parc. č. 1705/31, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, přesné umístění opěrné zdi je součástí přílohy B těchto soutěžních podmínek (dále také jen „Místo realizace“). Vítězný návrh bude realizován vítězem soutěže ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 (Zadavatelem 2), jako vlastníkem Místa realizace.

3.       Zadavatelé soutěže

Zadavatel 1

Název

Sídlo

DIČ

ID datové schránky

zplnomocněný zástupce zadavate

tel:

e-mail:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

00845451

CZ00845451

5zubv7w

Tomáš Macura, primátor města

+420 599 442 291

posta@ostrava.cz

Zadavatel 2

Název

Sídlo

DIČ

ID datové schránky

zplnomocněný zástupce zadavate

tel:

e-mail:

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

70890692

CZ70890692

8x6bxsd

Ivo Vondrák, hejtman kraje

+420 595 622 222

posta@msk.cz

4.       Téma a soutěžní zadání

Soutěžní návrh má být návrhem velkoformátové malby, který by měl reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu FC Baník Ostrava, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

Mural bude umístěn na opěrnou zeď nad stadionem Bazaly. Přesné umístění zdi je součástí přílohy B. 

5.       Závazné limity a doporučení

Zadavatel požaduje dodržení těchto parametrů řešení:

 • Mural nesmí obsahovat reklamní sdělení.
 • Součástí muralu nesmí být souvislé texty. Mural může obsahovat samostatná slova, číslice, pakliže tyto mají symbolický význam a jsou směrem k návrhu opodstatněné.  
 • Barevné provedení a povrchová úprava muralu musí být provedeny tak, aby mural nesplýval s dopravním značením nebo dopravním zařízením, nesmí mu tvořit pozadí a nesmí být zaměnitelné s dopravním značením či dopravním zařízením.
 • Mural nesmí být nasvětlen nebo osvětlen, musí být zhotoven z nereflexních materiálů a žádným způsobem nesmí nijak rušit bezpečnost silničního provozu.
 • Téma muralu ani jeho konkrétní prvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí směřovat k diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské, národnostní nebo politické cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu.
 • Celá plocha stěny bude předem očištěna a ošetřena hloubkovým penetračním nátěrem (tuto přípravu zajistí Zadavatel 2, Moravskoslezský kraj). Na takto připravenou stěnu bude vítěz soutěže realizovat své dílo. Pro malbu lze používat pouze fasádní barvy na silikonové bázi a případně kvalitní sprejové barvy. V případě, že autor bude používat pouze sprejové barvy, musí si ovšem zajistit podetření plochy silikonovou fasádní barvou. Nelze malovat sprejovými barvami přímo na stěnu bez podkladového nátěru.
 • Vzhledem k možným budoucím poškozením realizovaného díla zadavatel a partner soutěže doporučují autorům zahájit návrh cca 1-1,5 m od země. Není podmínkou.
 • Finanční plán realizace (včetně služeb), který je součástí přihlášky v soutěži, musí obsahovat úplnou nabídku účastníka soutěže za kterou účastník soutěže zrealizuje svůj soutěžní návrh muralu, tato nabídková cena nesmí překročit maximální limit určený na realizaci muralu, tj. 1 500 000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých). Částka je uvedena bez DPH. Případné zajištění služeb nezbytných pro realizaci díla (blíže specifikovaných v příloze D) je na samotném účastníkovi soutěže. Maximální délka samotné realizace Muralu je stanovena na 60 dní.

Pokud účastník soutěže v soutěžním návrhu nedodrží výše jmenované závazné limity (netýká se těch, které jsou pouze doporučující), porota může vyřadit jeho návrh z posuzování a zadavatel jej vyloučí ze soutěže.

6.       Účastník soutěže

Způsobilým účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 18 let.

Účastníkem soutěže může být i kolektiv. Ten však bude zastupován vybranou fyzickou osobou (například kurátorem), která splňuje podmínky prvního odstavce tohoto bodu.

7.       Druh soutěže

Jedná se o jednokolovou otevřenou výtvarnou soutěž.

Soutěž je vyhlášena jako mezinárodní, pro soutěž je rozhodné české znění pravidel. 

Soutěž se vyhlašuje jako anonymní. Návrhy budou posuzovány a hodnoceny anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.

Pokud sekretář nebo přezkušovatel zjistí případné identifikační údaje z vlastností elektronicky předkládaných dokumentů či v názvech souborů, upraví tyto informace dle zásady anonymity.

Zadavatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity návrhu.

8.       Předpokládaný harmonogram soutěže a samotné realizace

15. 3. 2022Zveřejnění soutěže na úřední desce magistrátu města Ostravy. Soutěžní podmínky včetně příloh budou zveřejněny na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz
10. 5. 2022Termín pro zaslání přihlášky a soutěžních návrhů.
11. 5. 2022 – 20. 5. 2022Formální kontrola příchozích návrhů sekretářem, přezkoušení návrhů přezkušovatelem. Sekretář označí jednotlivé části návrhu číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Přezkušovatel zpracuje z přezkoušení návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží k protokolu o průběhu soutěže.
21. 5. 2022 – 31. 5. 2022Hodnotící zasedání poroty. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.
květen-červen 2022Vyhlášení výsledků soutěže včetně vyplacení cen za 1.-3. místo
květen-červenec 2022Uzavření smlouvy na realizaci muralu s vítězem soutěže
červenec-srpen 2022Realizace muralu

9.       Dotazy

Zájemci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů. Žádosti o vysvětlení mohou být podány pouze v písemné formě prostřednictvím emailové adresy streetart@ostrava.cz.

Vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace zájemce zveřejněno na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz.

10.   Přihláška a soutěžní návrh

Účastník soutěže odevzdává přihlášku a soutěžní návrh do termínu stanoveného v bodě 8, Harmonogram soutěže.

Přihlášku a soutěžní návrh je možné odevzdat v českém i anglickém jazyce.

Přihlášku účastník odevzdává na příslušném formuláři dostupném na internetových stránkách www.streetart.ostrava.cz.

Účastník řádně vyplněnou přihlášku doplní o povinné přílohy „Finanční plán realizace,“ jehož vzor nalezne na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz. Dále doplní přihlášku o povinnou přílohu „Portfolio“ v libovolném formátu. Příloha „Portfolio“  bude reflektovat maximálně 3 referenční práce odpovídající rozsahu této soutěže (referenční práce může odkazovat na návrh či již realizované dílo).

Součástí přihlášky bude také povinná příloha „Panel.“ Ten bude umístěn do předpřipraveného vzoru a bude obsahovat grafickou a textovou část a vizualizaci. Vzor panelu je dostupný ke stažení na webových stránkách www.streetart.ostrava.cz.

11.   Možnosti odeslání přihlášky a soutěžního návrhu

a) Účastník soutěže, který nedisponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem ani nemá zřízenou datovou schránku, odešle přihlášku vč. příloh na emailovou adresu posta@ostrava.cz, do předmětu vepíše „Mural Bazaly,“ dále podepsaný originál přihlášky (bez příloh) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, nebo podá osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, na adrese Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, a to v obálce označené:

 • názvem soutěže
 • identifikačními údaji žadatele
 • textem „Neotvírat – přihláška do soutěže“

b) Účastník soutěže, který disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, k přihlášce připojí kvalifikovaný elektronický podpis a přihlášku vč. příloh odešle na emailovou adresu posta@ostrava.cz, do předmětu vepíše „Mural Bazaly“ (originál přihlášky ani další přílohy se v písemné podobě nedokládají);

c) Účastník soutěže, který má zřízenou datovou schránku, odešle přihlášku vč. příloh jako datovou zprávu (označí názvem soutěže) prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) bez el. podpisu (originál přihlášky ani další přílohy se v písemné podobě nedokládají).

Termín pro zaslání přihlášky a soutěžních návrhů je 10. 5. 2022, při odeslání poštou je rozhodující razítko poskytovatele poštovních služeb.

12.   Kritéria hodnocení soutěžních návrhů

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 1. komplexní ideově výtvarná kvalita návrhu,
 2. kvalita celkového řešení umístění v území,
 3. hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

13.   Členové poroty a přizvaní konzultanti

Členové poroty závislí:

Kateřina Šebestová, Statutární město Ostrava

Jakub Unucka, Moravskoslezský kraj

Členové poroty nezávislí:

Alexandra Kroliková, kurátorka, art manažerka

Daniela Rywiková, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Jiří Surůvka, umělec, performer, malíř

Náhradní členové poroty závislí

Andrea Hoffmannová, Statutární město Ostrava

Karin Černá, Moravskoslezský kraj

Náhradní členové poroty nezávislí:

Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia

Jiří Jůza, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Přizvaní konzultanti:

Nikola Vavrous, umělec, streetartista

Oldřich Bajger, Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Marek Melichárek, Správa silnic Moravskoslezského kraje

Lukáš Zajacz, dopravní inspektorát Ostrava

Pavlína Volná, Moravskoslezský kraj

Silvie Okálová, Moravskoslezský kraj

Sekretář soutěže

Daniela Zarodňanská, odbor kultury a volnočasových aktivit

Přezkušovatel

Barbora Stankušová, odbor kultury a volnočasových aktivit

14.   Protokol o průběhu soutěže

Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrdí osoba zapisující.

15.   Ceny

Celková maximální částka na ceny v soutěži se stanovuje ve výši 145 000 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých).

 • První cena bude udělena ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
 • Druhá cena bude udělena ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
 • Třetí cena bude udělena ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Porota může ve výjimečných případech rozhodnout, že některou z vypsaných cen neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Porota také nemusí udělit místo žádné. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

V případě, že se na návrhu podílel autorský kolektiv, bude cena v plné výši vyplacena předkladateli návrhu.

16.   Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

Zadavatelé jsou při výběru nejvhodnějšího návrhu vázáni stanoviskem poroty. Porota si vyhrazuje možnost nedoporučit žádný z obdržených návrhů pro realizaci.

Zadavatelé přijmou rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu neprodleně od vydání stanoviska poroty.

17.   Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky

Zadavatel 2 má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na realizaci muralu v termínu stanoveném v bodě 8. Harmonogram soutěže, a to jako veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje ve znění pozdějších změn.

Zakázka bude uzavřena s vítězem soutěže na základě rozhodnutí Zadavatele 2, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy mezi Zadavatelem 2 a vítězem soutěže, mohou být pro realizaci osloveni jednotliví soutěžící v pořadí dle výsledku soutěže.

Vybraný dodavatel, který bude uzavírat smlouvu bude při realizaci díla plně spolupracovat se Zadavatelem 2 a případně s jím pověřeným koordinátorem soutěže a realizačního procesu.

18.   Přílohy soutěžních podmínek

 • Příloha A: Technické zakreslení zdi
 • Příloha B: Mapa s umístěním zdi

19.   Přílohy přihlášky (závazné vzory)

 • Příloha C: Formulář přihlášky
 • Příloha D: Finanční plán realizace
 • Příloha E: Vzor panelu, část a a b